بکندباز

تابع ‎ftruncate()‎ در PHP

مثال

کاهش محتوای یک فایل باز شده تا یک حجم مشخص (100 بایت):

<?php
// Check filesize
echo filesize("test.txt");
echo "<br>";

$file = fopen("test.txt", "a+");
ftruncate($file,100);
fclose($file);

// Clear cache and check filesize again
clearstatcache();
echo filesize("test.txt");
?>

خروجی کد بالا:

792
100

توضیحات

تابع ‎ftruncate()‎ محتوای فایل را تا یک حجم مشخص حذف می کند.

سینتکس

ftruncate(file, size)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. فایل باز شده
sizeاجباری. سایز جدید فایل
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0