backendbaz

تابع ()strcmp در PHP

مثال : مقایسه دو متن با یکدیگر (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)

<?php
echo strcmp("Hello world!","Hello world!");
?>

توضیحات

تابع ()strcmp دو متن را با هم مقایسه می کند. در صورت شباهت، صفر برمیگرداند. اگر متن اول کمتر از متن دوم باشد یک عدد منفی و اگر بیشتر باشد یک عدد مثبت را برمیگرداند.

دستور تابع

strcmp(string1,string2)

تست آنلاین تابع ()strcmp

نتیجه:

سیده زهره احمدی

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0 question