بکندباز

تابع ()strcmp در PHP

مثال : مقایسه دو متن با یکدیگر (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)

<?php
echo strcmp("Hello world!","Hello world!");
?>

توضیحات

تابع ()strcmp دو متن را با هم مقایسه می کند. در صورت شباهت، صفر برمیگرداند. اگر متن اول کمتر از متن دوم باشد یک عدد منفی و اگر بیشتر باشد یک عدد مثبت را برمیگرداند.

دستور تابع

strcmp(string1,string2)

تست آنلاین تابع ()strcmp

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*