بکندباز

تابع ‎abs()‎‎ در ‎C++‎

قدر مطلق(abs) x را بر می گرداند: |x|این سرآیندهای ساده abs مختص ++c هستند. در زبان C، قدر مطلق (abs) در <stdlib.h> اعلان می شود. ( و روی مقادیری از نوع int عمل می کنند)از 11++c به بعد، سرآیندهای دیگری برای انواع صحیح به (header (<cmath> اضافه شد. این سرآیندها قبل از انجام محاسبات x را به فرم double تبدیل می کنند ( برای T بودن هر نوع صحیح تعریف شده است)

// cmath's abs example
#include <iostream>// std::cout
#include <cmath>// std::abs

int main ()
{
std::cout << "abs (3.1416) = " << std::abs (3.1416) << 'n';
std::cout << "abs (-10.6)= " << std::abs (-10.6) << 'n';
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم قدر مطلق آن محاسبه شود

مقدار خروجی

قدرمطلق x


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*