بکندباز

تابع ‎acos()‎‎ در ‎C++‎

محاسبه مقدار آرک کسینوس x،‌ برحسب رادیان
در مثلثات،‌ آرک کسینوس معکوس کسینوس است.
/* acos example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* acos */

#define PI 3.14159265

int main ()
{
double param, result;
param = 0.5;
result = acos (param) * 180.0 / PI;
printf ("The arc cosine of %f is %f degrees.n", param, result);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که آرک کسینوس آن باید محاسبه شود و باید عددی در بازه ی [-1,+1] باشد.
اگر این مقدار در بازه ی گفته شده نباشد،‌ ارور دامنه رخ می دهد.

مقدار خروجی

آرک کسینوس x، در بازه [0,pi] رادیان.
یک رادیان برابر است با  180/PI درجه.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*