بکندباز

تابع ‎acosh()‎‎ در ‎C++‎

معکوس غیر منفی کسینوس هایپربولیک x را بر می گرداند.

این تابع برعکس تابع کسینوس هایپربولیک است.

/* acosh example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* acosh, exp, sinh */

int main ()
{
double param, result;
param = exp(2) - sinh(2);
result = acosh(param) ;
printf ("The area hyperbolic cosine of %f is %f radians.n", param, result);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم معکوس کسینوس هایپربولیک آن محاسبه شود.
اگر آرگومان کمتر از 1 باشد خطای دامنه اتفاق می افتد.

مقدار خروجی

معکوس غیر منفی کسینوس هایپربولیک x در بازه [0,+INFINITY]

توجه کنید که منفی این مقدار نیز یک مقدار معتبر از معکوس کسینوس هایپربولیک x است.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*