بکندباز

تابع ‎asin()‎‎ در ‎C++‎

محاسبه مقدار آرک سینوس x،‌ برحسب رادیان
در مثلثات،‌ آرک سینوس معکوس سینوس است.
/* asin example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* asin */

#define PI 3.14159265

int main ()
{
double param, result;
param = 0.5;
result = asin (param) * 180.0 / PI;
printf ("The arc sine of %f is %f degreesn", param, result);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که آرک سینوس آن باید محاسبه شود و باید عددی در بازه ی [-1,+1] باشد.
اگر این مقدار در بازه ی گفته شده نباشد،‌ ارور دامنه رخ می دهد.

مقدار خروجی

آرک سینوس x، در بازه [-pi/2,+pi/2] رادیان.
یک رادیان برابر است با  180/PI درجه.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*