بکندباز

تابع ‎atan()‎‎ در ‎C++‎

محاسبه مقدار آرک تانژانت x،‌ برحسب رادیان
در مثلثات،‌ آرک تانژانت معکوس تانژانت است.

توجه داشته باشید به دلیل ابهام در علامت،‌این تابع نمی تواند فقط با استفاده از مقدار تانژانت بفهمد که زاویه در کدام ربع قرار می گیرد. تابع atan2 به جای این تابع را بررسی کنید که یک آرگومان کسری را در ورودی می گیرد.

/* atan example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* atan */

#define PI 3.14159265

int main ()
{
double param, result;
param = 1.0;
result = atan (param) * 180 / PI;
printf ("The arc tangent of %f is %f degreesn", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم آرک تانژانت آن را محاسبه کنیم.

مقدار خروجی

آرک تانژانت x، در بازه [-pi/2,+pi/2] رادیان.
یک رادیان برابر است با  180/PI درجه.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*