بکندباز

تابع ‎atan2()‎‎ در ‎C++‎

محاسبه آرک تانژانت مقدار  y/x, بر حسب رادیان.برای محاسبه مقدار،‌ تابع علامت هر دو آرگومان ورودی را در نظر میگیرد تا ربعی که زاویه در آن قرار میگیرد را نیز مشخص کند.

/* atan2 example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* atan2 */

#define PI 3.14159265

int main ()
{
double x, y, result;
x = -10.0;
y = 10.0;
result = atan2 (y,x) * 180 / PI;
printf ("The arc tangent for (x=%f, y=%f) is %f degreesn", x, y, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

y
مقدار تانژانت نسبت به مختصات y.
x
مقدار تانژانت نسبت به مختصات x.

اگر هر دو ورودی صفر باشد، ارور دامنه رخ خواهد داد.

مقدار خروجی

آرک تانژانت x، در بازه [-pi,+pi] رادیان.
یک رادیان برابر است با  180/PI درجه.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*