بکندباز

تابع ‎atanh()‎‎ در ‎C++‎

محاسبه معکوس تانژانت هایپربولیک x.
این تابع برعکس تابع تانژانت هایپربولیک است.

/* atanh example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* tanh, atanh */

int main ()
{
double param, result;
param = tanh(1);
result = atanh(param) ;
printf ("The area hyperbolic tangent of %f is %f.n", param, result);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم تانژانت هایپربولیک معکوس آن را محاسبه کنیم که عددی در بازه ی [-1,+1] است.
اگر مقدار ورودی از این بازه خارج باشد،‌ با ارور دامنه روبرو خواهیم شد.
برای خود مقادیر -1 و +1, ممکن است خطای قطبی رخ دهد.

مقدار خروجی

تانژانت هایپربولیک معکوس x.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*