بکندباز

تابع ‎ceil()‎‎ در ‎C++‎

x را به سمت بالا گرد می کند و کوچکترین عدد صحیحی را که از x کمتر نباشد بر می گرداند.

/* ceil example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* ceil */

int main ()
{
printf ( "ceil of 2.3 is %.1fn", ceil(2.3) );
printf ( "ceil of 3.8 is %.1fn", ceil(3.8) );
printf ( "ceil of -2.3 is %.1fn", ceil(-2.3) );
printf ( "ceil of -3.8 is %.1fn", ceil(-3.8) );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم به سمت بالا گرد شود.

مقدار خروجی

کوچکترین عدد صحیحی که کمتر از x نباشد ( به صورت مقدار ممیز شناور)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*