بکندباز

تابع ‎erfc()‎‎ در ‎C++‎

مقدار تابع خطای مکمل را برای x بر می گرداند. تابع خطای مکمل برابر است با:

erfc(x) = 1-erf(x)

/* erfc example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* erfc */

int main ()
{
double param, result;
param = 1.0;
result = erfc (param);
printf ("erfc(%f) = %fn", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
پارامتر تابع خطای مکمل

مقدار خروجی

مقدار تابع خطای مکمل برای x
اگر x خیلی بزرگ باشد خطای پاریز محدوده اتفاق می افتد.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*