بکندباز

تابع ‎floor()‎‎ در ‎C++‎

x را به سمت پایین گرد می کند و بزرگترین عدد صحیحی را که بزرگتر از x نباشد بر می گرداند.
/* floor example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* floor */

int main ()
{
printf ( "floor of 2.3 is %.1lfn", floor (2.3) );
printf ( "floor of 3.8 is %.1lfn", floor (3.8) );
printf ( "floor of -2.3 is %.1lfn", floor (-2.3) );
printf ( "floor of -3.8 is %.1lfn", floor (-3.8) );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم به سمت پایین گرد شود.

مقدار خروجی

مقدار x که به سمت پایین گرد شده است (بصورت مقدار ممیز شناور)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*