بکندباز

تابع ‎fmod()‎‎ در ‎C++‎

باقیمانده ممیز شناورnumer/denom  (که به طرف صفر گرد شده است) را بر میگرداند.

fmod = numertquot * denom

tquot نتیجه تقریب numer/denom است.(که به طرف صفر گرد شده است)

remainder تابعی مشابه همین تابع است که همین مقدار را  با ضریب گرد شده به طرف نزدیکترین عدد صحیح ( بجای گرد کردن به طرف صفر)بر می گرداند.

/* fmod example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* fmod */

int main ()
{
printf ( "fmod of 5.3 / 2 is %fn", fmod (5.3,2) );
printf ( "fmod of 18.5 / 4.2 is %fn", fmod (18.5,4.2) );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

numer
مقدار عددی ضریب
denom
مقدار مخرج ضریب

مقدار خروجی

باقیمانده تقسیم آرگومان ها

اگر denom صفر باشد تابع ممکن است صفر را بر گرداند یا خطای دامنه رخ دهد. ( بسته به نوع پیاده سازی کتابخانه)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*