بکندباز

تابع ‎frexp()‎‎ در ‎C++‎

عدد ممیز شناور x را به صورت یک عدد (ممیز شناور با مقداری مطلق بین 0.5 (خود عدد شامل بازه می شود) و 1.0 (خود عدد شامل بازه نمی شود)) و توان صحیح برای 2 به صورت زیر تقسیم می کند:x = significand * 2 exponent

توان در مکانی که توسط exp اشاره می شود ذخیره شده و بخش کسری توسط تابع بازگردانده می شود.

اگر x صفر باشد (بخش کسری و توان) صفر هستند.

اگر x منفی باشد، بخش کسری بازگردانده شده توسط این تابع منفی است.

/* frexp example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* frexp */

int main ()
{
double param, result;
int n;
param = 8.0;
result = frexp (param , &n);
printf ("%f = %f * 2^%dn", param, result, n);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم تقسیم شود
exp
اشاره گر به int  که مقدار توان در آن ذخیره می شود.

مقدار خروجی

مقدار مطلق x

این مقدار، مقدار ممیز شناور است که مقدار مطلق آن در بازه [0.5,1) قرار دارد که پس از ضرب در 2 به توان exp نتیجه x حاصل می شود.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*