بکندباز

تابع ‎isnan()‎‎ در ‎C++‎

اینکه آیاx یک مقدار NaN (غیر عددی) است یا خیر را مشخص می کند.

مقادیر NaN برای تشخیص مقادیر تعریف نشده یا غیر قابل نمایش برای عناصر ممیز شناور، مانند جذر اعداد منفی یا نتیجه 0/0 استفاده می شوند.

/* isnan example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* isnan, sqrt */

int main()
{
printf ("isnan(0.0): %dn",isnan(0.0));
printf ("isnan(1.0/0.0): %dn",isnan(1.0/0.0));
printf ("isnan(-1.0/0.0): %dn",isnan(-1.0/0.0));
printf ("isnan(sqrt(-1.0)): %dn",isnan(sqrt(-1.0)));
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
یک مقدار ممیز شاور

مقدار خروجی

اگر x یک NaN باشد یک مقدار غیر از صفر (شرط درست است) و در غیر اینصورت مقدار صفر(شرط نادرست است) را بر می گرداند.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*