بکندباز

تابع ‎llrint()‎‎ در ‎C++‎

x را با استفاده از روش گرد کردنی که در fegetround بیان شده است به یک مقدار صحیح گرد می کند و آن را به صورت مقداری از نوع long long intبر می گرداند.برای مشاهده تابعی معادل همین تابع که خروجی آن از نوع  long int است lrint را ببینید.

/* llrint example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <fenv.h>/* fegetround, FE_* */
#include <math.h>/* llrint */

int main ()
{
printf ("rounding using ");
switch (fegetround()) {
case FE_DOWNWARD: printf ("downward"); break;
case FE_TONEAREST: printf ("to-nearest"); break;
case FE_TOWARDZERO: printf ("toward-zero"); break;
case FE_UPWARD: printf ("upward"); break;
default: printf ("unknown");
}
printf (" rounding:n");
printf ( "llrint (2.3) = %lldn", llrint(2.3) );
printf ( "llrint (3.8) = %lldn", llrint(3.8) );
printf ( "llrint (-2.3) = %lldn", llrint(-2.3) );
printf ( "llrint (-3.8) = %lldn", llrint(-3.8) );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم آن را گرد کنیم

مقدار خروجی

عدد x  است که به طرف عدد صحیحی که به آن نزدیک است گرد شده و در مقداری از نوعlong long int قرار می گیرد.

اگر مقداری که گرد شده، خارج از محدوده بازگشتی باشد، مقدار بازگشتی نامشخص است و ممکن است خطای دامنه یا خطای سرریز محدوده اتفاق بیفتد (یا هیچ خطایی اتفاق نیفتد بسته به نوع پیاده سازی کتابخانه)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*