بکندباز

تابع ‎lround()‎‎ در ‎C++‎

عدد صحیحی  که نزدیکترین مقدار به x است را بر می گرداند بطوریکه اگر قسمت اعشار کمتر از نصف باشد (0.5) عدد را به سمت پایین و در غیر اینصورت عدد را به سمت بالا گرد می کند.
مقدار گرد شده بصورت مقداری از نوع long int برگردانده می شود. برای مشاهده یک تابع معادل که  مقداری از نوع long long intرا بر می گرداند llroundرا مشاهده کنید.
/* lround example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* lround */

int main ()
{
printf ( "lround (2.3) = %ldn", lround(2.3) );
printf ( "lround (3.8) = %ldn", lround(3.8) );
printf ( "lround (-2.3) = %ldn", lround(-2.3) );
printf ( "lround (-3.8) = %ldn", lround(-3.8) );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم گرد شود.

مقدار خروجی

مقدار x به طرف عدد صحیحی که به آن نزدیک است گرد شده و در مقداری از نوع long int قرار داده می شود.
اگر مقدار گرد شده خارج از محدوده نوع بازگشتی باشد، مقدار بازگشتی مشخص نشده و ممکن است خطای دامنه یا خطای سرریز محدوده اتفاق بیفتد. (یا هیچ خطایی اتفاق نیفتد، بسته به پیاده سازی )


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*