بکندباز

تابع ‎rint()‎‎ در ‎C++‎

x را با استفاده از جهت گرد شدنی که توسط تابع fegetround مشخص می شود به یک مقدار صحیح گرد می کند. اگر مقدار بازگشتی از نظر مقدار با x تفاوت داشته باشد، تابع ممکن است یک هشدار FE_INEXACT ایجاد کند. برای مشاهده تابعی معادل همین تابع که چنین هشداری را ایجاد نمی کند به nearbyint مراجعه کنید. 

/* rint example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <fenv.h>/* fegetround, FE_* */
#include <math.h>/* rint */

int main ()
{
printf ("rounding using ");samp
switch (fegetround()) {
case FE_DOWNWARD: printf ("downward"); break;
case FE_TONEAREST: printf ("to-nearest"); break;
case FE_TOWARDZERO: printf ("toward-zero"); break;
case FE_UPWARD: printf ("upward"); break;
default: printf ("unknown");
}
printf (" rounding:n");
printf ( "rint (2.3) = %.1fn", rint(2.3) );
printf ( "rint (3.8) = %.1fn", rint(3.8) );
printf ( "rint (-2.3) = %.1fn", rint(-2.3) );
printf ( "rint (-3.8) = %.1fn", rint(-3.8) );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم گرد شود.

مقدار خروجی

مقدار x است که به طرف عدد صحیحی که به مقدارش نزدیک است گرد شده است. (به صورت یک مقدار ممیز شناور)

اگر این مقدار با x متفاوت باشد یک هشدار FE_INEXACT ایجاد می شود. (بسته به نوع پیاده سازی کتابخانه)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*