بکندباز

تابع ‎sin()‎‎ در ‎C++‎

سینوس یک زاویه برحسب رادیان را محاسبه کرده و در خروجی بر می گرداند.

/* sin example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* sin */

#define PI 3.14159265

int main ()
{
double param, result;
param = 30.0;
result = sin (param*PI/180);
printf ("The sine of %f degrees is %f.n", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقدار زاویه بر حسب رادیان
یک رادیان برابر است با 180/PI درجه.

مقدار خروجی

سینوس x رادیان


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*