بکندباز

تابع ‎tan()‎‎ در ‎C++‎

محاسبه ی تانژانت زاویه x رادیان.

/* tan example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* tan */

#define PI 3.14159265

int main ()
{
double param, result;
param = 45.0;
result = tan ( param * PI / 180.0 );
printf ("The tangent of %f degrees is %f.n", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقدار زاویه بر حسب رادیان.
یک رادیان برابر است با 180/PI درجه.

مقدار خروجی

تانژانت x رادیان.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*