بکندباز

تابع ‎trunc()‎‎ در ‎C++‎

x را به سمت صفر گرد می کند و نزدیکترین عدد صحیحی که بزرگتر از x نباشد را بر می گرداند.
/* round vs floor vs ceil vs trunc */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* round, floor, ceil, trunc */

int main ()
{
const char * format = "%.1f t%.1f t%.1f t%.1f t%.1fn";
printf ("valuetroundtfloortceilttruncn");
printf ("-----t-----t-----t----t-----n");
printf (format, 2.3,round( 2.3),floor( 2.3),ceil( 2.3),trunc( 2.3));
printf (format, 3.8,round( 3.8),floor( 3.8),ceil( 3.8),trunc( 3.8));
printf (format, 5.5,round( 5.5),floor( 5.5),ceil( 5.5),trunc( 5.5));
printf (format,-2.3,round(-2.3),floor(-2.3),ceil(-2.3),trunc(-2.3));
printf (format,-3.8,round(-3.8),floor(-3.8),ceil(-3.8),trunc(-3.8));
printf (format,-5.5,round(-5.5),floor(-5.5),ceil(-5.5),trunc(-5.5));
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم تقریب زده شود.

مقدار خروجی

نزدیکترین مقدار صحیح که بزرگتر از x نباشد. (به صورت ممیز شناور)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*