بکندباز

تفاوت تک کوتیشن (‘) و دابل کوتیشن (“) در PHP

از تک کوتیشن و دابل کوتیشن هر دو، برای نمایش رشته ها یا داده های متنی در php استفاده می کنیم.

$text = "Hello world";
$text = 'Hello world';

اما این دو علامت تفاوت هایی نیز با هم دارند:

دابل کوتیشن (“) متغیر ها را در متن خود تشخیص می دهد و مقدارشان را جایگزین می کند اما تک کوتیشن به متغیر ها فقط به عنوان یک متن عادی نگاه می کند:

$text = 'world';

echo "Hello $text";
خروجی = Hello world

echo 'Hello $text';
خروجی = Hello $text

همچنین دابل کوتیشن کاراکتر های کنترلی مثل n\ و r\ و t\ و … را تشخیص داده و در متن اعمال می کند و باز هم تک کوتیشن فقط به شکل یک متن خام به آنها نگاه می کند:

echo "Hello world\n Hello dolly";
خروجی :
Hello world
 Hello dolly

echo 'Hello world\n Hello dolly';
خروجی :
Hello world\n Hello dolly
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

    محمد پاسخ

    بسیارعالی