بکندباز

دستور git diff

دستور git diff برای نمایش تغییرات بین دو commit یا بین working directory و commit فعلی استفاده می‌شود. این دستور تغییرات را به صورت خط به خط نشان می‌دهد.

برای استفاده از دستور git diff، می‌توانید از متغیرهای زیر استفاده کنید:

  • git diff: نمایش تغییرات بین working directory و commit فعلی.
  • git diff <commit1> <commit2>: نمایش تغییرات بین دو commit مشخص شده.
  • git diff --staged: نمایش تغییرات بین staging area و commit فعلی.

همچنین، می‌توانید از پارامترهای دیگری مانند --color برای رنگی کردن تغییرات و --word-diff برای نمایش تغییرات به صورت کلمه به کلمه استفاده کنید.

مثال‌هایی از استفاده از دستور git diff:

  • git diff: نمایش تغییرات بین working directory و commit فعلی.
  • git diff HEAD~2 HEAD: نمایش تغییرات بین دو commit قبلی.
  • git diff --staged: نمایش تغییرات بین staging area و commit فعلی.
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*