بکندباز

دستور git pull

دستور git pull برای به روز رسانی مخزن محلی با آخرین تغییرات موجود در مخزن اصلی (remote repository) استفاده می‌شود. این دستور دو عمل را انجام می‌دهد:

  1. دریافت تغییرات از مخزن اصلی: با استفاده از دستور git fetch، تغییرات جدید از مخزن اصلی دریافت می‌شوند و در شاخه‌ی محلی ذخیره می‌شوند. این تغییرات هنوز در شاخه‌ی کاری محلی اعمال نشده‌اند.

  2. اعمال تغییرات در شاخه‌ی کاری محلی: با استفاده از دستور git merge، تغییرات دریافت شده از مخزن اصلی در شاخه‌ی کاری محلی اعمال می‌شوند. این عمل باعث به روز رسانی شاخه‌ی کاری محلی با آخرین تغییرات موجود در مخزن اصلی می‌شود.
    دستور git pull هر دو دستور بالا را پشت سر هم انجام خواهد داد.
    برای استفاده از دستور git pull، به صورت زیر عمل کنید:

git pull [remote] [branch]

در اینجا، [remote] نام مخزن اصلی است که می‌خواهید از آن تغییرات را دریافت کنید و [branch] نام شاخه‌ی کاری محلی است که می‌خواهید به روز رسانی شود.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*