بکندباز

متد charAt()‎ در جاوا

در این آموزش با کمک مثال هایی با متد charAt() آشنا می شویم.

متد charAt() کاراکتری که در ایندکس مشخص شده وجود دارد را برمی گرداند .

مثال

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Java Programming";

  // returns character at index 2
  System.out.println(str1.charAt(2));


 }
}

// Output: v

سینتکس charAt()

سینتکس متد charAt() به صورت زیر است:

string.charAt(int index)

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.


پارامترهای charAt().

 • index – ایندکس کاراکتر (یک مقدار int)

مقدار بازگشتی متد charAt()

 • کاراکتر را در index مشخص شده برمی گرداند

توجه: اگر ایندکس ارسال شده به chartAt()منفی یا خارج از محدوده باشد، یک خطا ایجاد می کند.


مثال: متد charAt()

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "Learn\nJava";

  // first character
  System.out.println(str1.charAt(0)); // 'L'

  // seventh character
  System.out.println(str1.charAt(6)); // 'J'


  // sixth character
  System.out.println(str2.charAt(5)); // '\n'
 }
}

در جاوا، ایندکس رشته ها از 0 شروع می شود نه 1 . به همین دلیل است که chartAt(0) کاراکتر اول را برمی گرداند. به همین ترتیب، charAt(5)و charAt(6)به ترتیب کاراکتر ششم و هفتم را برگردانید.


اگر نیاز دارید که ایندکس اولین وقوع کاراکتر مشخص شده را پیدا کنید، از متد Java String indexOf() استفاده کنید.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*