بکندباز

متد equals()‎ در جاوا

در این آموزش با کمک مثال هایی با متد equals() آشنا می شویم.

اگر دو رشته برابر باشند، متد equals()مقدار true را برمی گردد و اگر نه، مقدار false را.

مثال

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "Learn Java";

  // comparing str1 with str2
  boolean result = str1.equals(str2);

  System.out.println(result);
 }
}

// Output: true

سینتکس متد equals()

سینتکس متد equals()به صورت زیر است:

string.equals(String str)

اینجا، string یک شی از Stringکلاس است.


پارامترهای متد equals()

متد equals()یک پارامتر واحد می گیرد.

 • str – رشته ای که باید مقایسه شود

مقدار بازگشتی متد equals()

 • اگر رشته ها برابر باشند true را برمی گرداند
 • اگر رشته ها برابر نباشند false را برمی گرداند
 • در صورتی که str برابر با null باشد، false را برمی گرداند

مثال: متد equals()

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "Learn Java";
  String str3 = "Learn Kolin";
  boolean result;

  // comparing str1 with str2
  result = str1.equals(str2);
  System.out.println(result); // true

  // comparing str1 with str3
  result = str1.equals(str3);

  System.out.println(result); // false

  // comparing str3 with str1
  result = str3.equals(str1);
  System.out.println(result); // false
 }
}

در اینجا،

 • str1 و str2 برابر هستند. از این رو، str1.equals(str2) مقدار true را برمیگرداند.
 • str1 و str3 برابر نیستند از این رو، str1.equals(str3)و str3.equals(str1) مقدار false را برمیگرداند.

مثال 2: بررسی کنید که آیا دو رشته برابر هستند یا خیر

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Python";
  String str2 = "Learn Java";

  // if str1 and str2 are equal, the result is true
  if (str1.equals(str2)) {

   System.out.println("str1 and str2 are equal");
  }
  else {
   System.out.println("str1 and str2 are not equal");
  }
 }
}

خروجی

str1 and str2 are not equal

مثال 3: متد equals() با کوچکی و بزرگی حروف

متد equals() به حروف بزرگ و کوچک حساس است.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "learn Java";
  Boolean result;

  // comparing str1 with str2
  result = str1.equals(str2);

  System.out.println(result); // false
 }
}

وقتی "Learn Java"با مقایسه می شود "learn Java"، مقدار  false می گیریم.

نکته:

 • اگر نیاز به مقایسه دو رشته ای دارید که تفاوت حروف کوچک و بزرگ را نادیده می گیرند، از متد ()equalsIgnoreCase استفاده کنید.
 • متد equals() برای همه اشیاء جاوا (نه فقط رشته ها) در دسترس است. به این دلیل که متد equals() در کلاس Object (که سوپرکلاس همه کلاس های جاوا است) نیز تعریف شده است.
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*