بکندباز

متد filter در جاوا اسکریپت

متد filter در جاوا اسکریپت یکی از متدهای آرایه است که برای فیلتر کردن عناصر آرایه بر اساس یک شرط مشخص استفاده می‌شود. این متد یک تابع callback را به عنوان ورودی می‌گیرد که برای هر عنصر آرایه فراخوانی می‌شود و اگر خروجی تابع true باشد، عنصر مورد نظر در آرایه جدید حاضر خواهد بود.

ساختار کلی استفاده از متد filter به صورت زیر است:

array.filter(callback(element[, index[, array]])[, thisArg])
  • array: آرایه‌ای که قصد داریم روی آن عمل فیلتر را انجام دهیم.
  • callback: تابعی که برای هر عنصر آرایه فراخوانی می‌شود و بررسی می‌کند که آیا عنصر مورد نظر باید در آرایه جدید حاضر باشد یا خیر. این تابع سه پارامتر دارد:
    • element: عنصر فعلی آرایه که در حال بررسی است.
    • index (اختیاری): اندیس عنصر فعلی در آرایه.
    • array (اختیاری): آرایه‌ای که روی آن عمل فیلتر انجام می‌شود.
  • thisArg (اختیاری): مقداری که به عنوان this در تابع callback استفاده می‌شود.

مثال:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

const evenNumbers = numbers.filter(function(number) {
  return number % 2 === 0;
});

console.log(evenNumbers); // Output: [2, 4]

در این مثال، تابع callback برای هر عنصر آرایه فراخوانی می‌شود و بررسی می‌کند که آیا عدد فعلی بر 2 بخش‌پذیر است یا خیر. اگر بخش‌پذیر باشد (یعنی عدد زوج است)، آن عدد در آرایه جدید حاضر خواهد بود. در نهایت، آرایه [2, 4] به عنوان خروجی نمایش داده می‌شود.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*