بکندباز

ترکیب و جایگشت در پایتون

در پایتون می‌توانید از کتابخانه math برای محاسبه ترکیب و جایگشت استفاده کنید. برای این کار، می‌توانید از توابع comb و perm این کتابخانه استفاده کنید.

ترکیب:

ترکیب از n گزینه، k گزینه را انتخاب می‌کند. برای محاسبه ترکیب از تابع comb استفاده می‌کنیم. فرمت این تابع به صورت زیر است:

from math import comb 
comb(n, k)

برای مثال، برای محاسبه ترکیب 5 گزینه از میان 3 گزینه، به صورت زیر عمل می‌کنیم:

from math import comb 
x = comb(5, 3)
print(x) # خروجی: 10

جایگشت:

جایگشت از n گزینه، k گزینه را بدون تکرار انتخاب می‌کند. برای محاسبه جایگشت از تابع perm استفاده می‌کنیم. فرمت این تابع به صورت زیر است:

from math import perm 
perm(n, k)

برای مثال، برای محاسبه جایگشت 5 گزینه بدون تکرار از میان 3 گزینه، به صورت زیر عمل می‌کنیم:

from math import perm 
x = perm(5, 3) 
print(x) # خروجی: 60

لازم به ذکر است که برای استفاده از توابع comb و perm، نیاز است که کتابخانه math را با استفاده از دستور import math وارد کنید.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*