بکندباز

ماژول OS Path در پایتون

این ماژول شامل برخی از توابع مفید در کار با مسیر فایل ها است. پارامترهای مسیر از نوع رشته یا بایت هستند . این توابع در این مقاله برای اهداف مختلفی مانند ترکیب مسیر ها، نرمال سازی و بازیابی نام مسیرها در پایتون استفاده می شوند. همه این توابع فقط یا بایت ها یا اشیاء رشته ای را به عنوان پارامتر خود می پذیرند. اگر مسیر یا نام فایلی برگردانده شود، نتیجه یک شیء از همان نوع است. همانطور که نسخه های مختلف سیستم عامل وجود دارد، چندین نسخه از این ماژول در کتابخانه استاندارد پایتون وجود دارد.
در زیر برخی از عملکردهای ماژول OS Path آورده شده است.
1. os.path.basename(path): برای برگرداندن نام پایه فایل استفاده می شود. این تابع اساساً نام فایل را از مسیر داده شده استخراج کرده و برمی گرداند.

# basename function
import os
out = os.path.basename("/baz/foo")
print(out)

خروجی:

"foo"

2. os.path.dirname(path): برای برگرداندن نام دایرکتوری از مسیر داده شده استفاده می شود. این تابع نام مسیر را به جز نام فایل برمی گرداند.

# dirname function
import os
out = os.path.dirname("/baz/foo")
print(out)

خروجی:

'/baz'

3. os.path.isabs(path): مشخص می کند که آیا مسیر مطلق است یا خیر. در سیستم یونیکس مسیر مطلق به این معنی است که مسیر با علامت اسلش (‘/’) شروع می شود و در ویندوز پس از نام درایو با یک بک اسلش (\) شروع می شود.

# isabs function
import os
out = os.path.isabs("/baz/foo")
print(out)

خروجی:

True

4. os.path.isdir(path): این تابع مشخص می کند که آیا مسیر دایرکتوری داده شده، موجود است یا خیر.

# isdir function
import os
out = os.path.isdir("C:\\Users")
print(out)

خروجی:

True

5. os.path.isfile(path): این تابع مشخص می کند که آیا فایل موجود است یا خیر.

# isfile function
import os
out = os.path.isfile("C:\\Users\foo.csv")
print(out)

خروجی:

True

6. os.path.normcase(path): این تابع مورد نام مسیر مشخص شده را نرمال می کند. در سیستم‌های یونیکس و MAC OS X، نام مسیر را همانطور که هست برمی‌گرداند. اما در ویندوز مسیر را به حروف کوچک و فوروارد اسلش را به بک اسلش تبدیل می کند.

# normcase function in windows
import os
out = os.path.normcase("/BAz")
print(out)

خروجی:

'\\baz'

7. os.path.normpath(path): این تابع نام مسیرها را با جمع کردن جداکننده های اضافی و مراجع سطح بالا، نرمال می کند به طوری که A//B، A/B/، A/./B و A/foo/.. /B همه به A/B تبدیل می شوند . در ویندوز، فوروارد اسلش ها را به بک اسلش تبدیل می کند.

# normpath function in Unix
import os
out = os.path.normpath("foo/./bar")
print(out)

خروجی:

"foo/bar"

توابع بسیار بیشتری برای این ماژول وجود دارد که می توانید در داکیومنت ماژول OS.path مشاهده کنید .

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*