بکندباز

آدرس دهی فایل ها در php

دو مدل آدرس دهی برای فایل ها در php وجود دارد، آدرس دهی نسبی و آدرس دهی مطلق.

آدرس دهی نسبی

در این مدل آدرس دهی، آدرس فایل ها را نسبت به یکدیگر می نویسیم. حالات مختلف این نوع آدرس دهی را با مثال های زیر، بیان می کنیم. فرض کنید می خواهیم فایل db.php که مربوط به دیتابیس است را در فایل product.php وارد کنیم.

 1. اگر فایل db.php در کنار فایل product.php در پوشه shop/ قرار داشته باشند:
  <?php
  //product
  
  include "db.php";

  همانطور که در مثال دیدید، فقط نام فایل را قرار می دهیم.

 2. اگر فایل product.php در پوشه ی shop/ و فایل db.php در پوشه ی shop/include/ باشد:
  <?php
  
  include "include/db.php";​

  نام پوشه را بدون علامت / نوشته و سپس نام فایل را می نویسیم.

 3. اگر فایل product.php در پوشه ی shop/include/ و فایل db.php در پوشه ی shop/ باشد:
  <?php
  
  include "../db.php";​

  این نوع آدرس دهی می گوید یک پوشه به عقب برگرد و فایل db را انتخاب کن.

 4. اگر فایل product.php در پوشه ی shop/include/ و فایل db.php در پوشه ی shop/config/ باشد:
  <?php
  
  include "../config/db.php";​​
 5. اگر فایل product.php در پوشه ی shop/include/product/ و فایل db.php در پوشه ی shop/ باشد:
  <?php
  
  include "../../db.php";​​

  این کد می گوید که دو پوشه به عقب برگرد و فایل db را انتخاب کن.

 

آدرس دهی مطلق

در این مدل آدرس دهی، مهم نیست که فایل دوم نسبت به فایل اول چه جایگاهی دارد، همیشه آدرس کامل فایل دوم از پوشه ی اصلی در فایل اول نوشته می شود. و همیشه با علامت (/) که نشان دهنده ی پوشه ی اصلی است شروع می شود. حالات مختلف مثال قبل را اینبار با آدرس دهی مطلق می نویسیم. همانطور که در مثال های زیر می بینید، آدرس دهی فایل db.php بدون توجه به آدرس فایل product.php نوشته می شود.

 1. اگر فایل db.php در کنار فایل product.php در پوشه shop/ قرار داشته باشند:
  <?php
  //product
  
  include "/shop/db.php";

   

 2. اگر فایل product.php در پوشه ی shop/ و فایل db.php در پوشه ی shop/include/ باشد:
  <?php
  
  include "/shop/include/db.php";​

   

 3. اگر فایل product.php در پوشه ی shop/include/ و فایل db.php در پوشه ی shop/ باشد:
  <?php
  
  include "/shop/db.php";​

   

 4. اگر فایل product.php در پوشه ی shop/include/ و فایل db.php در پوشه ی shop/config/ باشد:
  <?php
  
  include "/shop/config/db.php";​​
 5. اگر فایل product.php در پوشه ی shop/include/product/ و فایل db.php در پوشه ی shop/ باشد:
  <?php
  
  include "/shop/db.php";​​

   

 

 

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*