بکندباز

چگونه فرمت تاریخ را در PHP تغییر دهیم؟

برای تبدیل فرمت تاریخ-زمان، PHP تابع strtotime() و date()را ارائه می دهد. قالب تاریخ را از یک فرمت به فرمت دیگر تغییر می دهیم.

به عنوان مثال تاریخ را با فرمت MM-DD-YYYY در یک متغیر ذخیره کرده ایم و می خواهیم آن را به فرمت DD-MM-YYYY تغییر دهیم.

ما می توانیم با استفاده از تابع strtotime() و date() به این تبدیل دست یابیم. اینها توابع داخلی PHP هستند. strtotime() ابتدا تاریخ را به ثانیه تبدیل می کند و سپس از تابع date() برای بازسازی تاریخ در هر فرمتی استفاده می شود. در زیر چند مثال برای تبدیل فرمت تاریخ آورده شده است.

YYYY-MM-DD را به DD-MM-YYYY تغییر دهید

در مثال زیر، تاریخ 2019-09-15 را با فرمت YYYY-MM-DD داریم و آن را در قالب DD-MM-YYYY به 15-09-2019 تبدیل می کنیم.

<?php 
  $orgDate = "2019-09-15"; 
  $newDate = date("d-m-Y", strtotime($orgDate)); 
  echo "New date format is: ".$newDate. " (MM-DD-YYYY)"; 
?> 

خروجی

New date format is: 15-09-2019 (DD-MM-YYYY)

YYYY-MM-DD را به MM-DD-YYYY تغییر دهید

در مثال زیر، تاریخ 2019-02-26 را در قالب YYYY-MM-DD داریم و آن را به فرمت 02-26-2019 (MM-DD-YYYY) تبدیل می کنیم.

<?php 
  $orgDate = "2019-02-26"; 
  $newDate = date("m-d-Y", strtotime($orgDate)); 
  echo "New date format is: ".$newDate. " (MM-DD-YYYY)"; 
?> 

خروجی

New date format is: 02-26-2019 (MM-DD-YYYY)

DD-MM-YYYY را به YYYY-MM-DD تغییر دهید

در مثال زیر، تاریخ 17-07-2012 را در قالب DD-MM-YYYY داریم و آن را به فرمت 2012-07-17 (YYYY-MM-DD) تبدیل می کنیم.

<?php 
  $orgDate = "17-07-2012"; 
  $newDate = date("Y-m-d", strtotime($orgDate)); 
  echo "New date format is: ".$newDate. " (YYYY-MM-DD)"; 
?> 

خروجی

New date format is: 2012-07-17 (YYYY-MM-DD)

DD-MM-YYYY را به YYYY/MM/DD تغییر دهید

فرض کنید تاریخ 17-07-2012 را در قالب DD-MM-YYYY داریم که با علامت خط تیره (-) از هم جدا شده اند. ما می خواهیم این را به فرمت 2012/07/17 (YYYY/MM/DD) تبدیل کنیم که با علامت اسلش (/) از هم جدا می شود. در مثال زیر، فرمت DD-MM-YYYY به فرمت YYYY-MM-DD تبدیل شده است و همچنین خط تیره (-) با علامت اسلش (/) جایگزین می شود.

<?php 
  $orgDate = "17-07-2012"; 
  $date = str_replace('-"', '/', $orgDate); 
  $newDate = date("Y/m/d", strtotime($date)); 
  echo "New date format is: ".$newDate. " (YYYY/MM/DD)"; 
?> 

خروجی

 date format is: 2012/07/17 (YYYY/MM/DD)

زمان تاریخ را به قالب دیگری تغییر دهید

در اینجا در مثال زیر، فرمت تاریخ MM-DD-YYYY را به فرمت YYYY-DD-MM و ساعت زمان 12 ساعت را به ساعت زمانی 24 ساعت تبدیل می کنیم.

<?php 
  $date = "06/13/2019 5:35 PM"; 
  //converts date and time to seconds 
  $sec = strtotime($date); 
  //converts seconds into a specific format 
  $newdate = date ("Y/d/m H:i", $sec); 
  //Appends seconds with the time 
  $newdate = $newdate . ":00"; 
  // display converted date and time 
  echo "New date time format is: ".$newDate; 
?> 

خروجی

New date time format is: 2019/13/06 17:35:00
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*