بکندباز

جستجو در آرایه ها در جاوا

برای آرایه های از نوع داده های غیر اولیه مثل String از روش زیر برای جستجو در آرایه استفاده می کنیم:

String[] fruits= {"apple", "banana", "orange", "cucember"};

if(Arrays.asList(fruits).contains("banana")){
  System.out.println("Yes");
} else {
  System.out.println("No");
}

 

ولی برای داده های اولیه مثل int، char، float و … نمی توان از این روش استفاده کرد و باید با استفاده از یک حلقه ی for-each یکی یکی اعضای آرایه را چک کنیم:

int[] numbers= {1, 3, 5, 7, 9};

//بررسی وجود عدد 2 در آرایه
boolean exists = false;
for(int i : numbers) {
  if(i == 2){
   exists = true;
  }
}

if(exists){
  System.out.println("Yes");
} else {
  System.out.println("No");
}
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*