بکندباز

چگونه در جاوا یک عنصر به آرایه اضافه کنیم؟

آرایه ای به اندازه n در جاوا داریم، می خواهیم عنصری به نام x را به آن اضافه کنیم. اندازه آرایه را نمی توان به صورت پویا در جاوا تغییر داد، همانند C و C++. بنابراین برای افزودن یک عنصر به آرایه، یکی از روش های زیر را می توان انجام داد:

  1. با ایجاد یک آرایه جدید:
   • یک آرایه جدید با اندازه n+1 ایجاد کنید، چون n اندازه آرایه اصلی است.
   • n عنصر آرایه اصلی را در این آرایه اضافه کنید.
   • عنصر جدید را در موقعیت n+1 اضافه کنید.
   • آرایه جدید را چاپ کنید.

در زیر اجرای رویکرد فوق را مشاهده می کنید:

import java.io.*;
import java.lang.*;
import java.util.*;

class Backendbaz{

//تابعی برای افزودن عنصر به آرایه
public static int[] addX(int n, int arr[], int x)
{
	int i;

	// ساخت یک آرایه جدید با سایز n+1
	int newarr[] = new int[n + 1];

	// وارد کردن عنصر های آرایه قبلی به آرایه جدید
	// و سپس وارد کردن عنصر جدید در n+1
	for (i = 0; i < n; i++)
		newarr[i] = arr[i];

	newarr[n] = x;

	return newarr;
}

public static void main(String[] args)
{

	int n = 10;
	int i;

	//آرایه با سایز اولیه 10
	int arr[]
		= { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

	//چاپ آرایه اولیه
	System.out.println("Initial Array:\n"
						+ Arrays.toString(arr));

	// عنصری که می خواهیم به آرایه اضافه کنیم
	int x = 50;

	// فراخوانی تابعی که در بالا معرفی کردیم
	arr = addX(n, arr, x);

	// چاپ آرایه جدید
	System.out.println("\nArray with " + x
						+ " added:\n"
						+ Arrays.toString(arr));
}
}

خروجی:

Initial Array:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Array with 50 added:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50]

  2. با استفاده از ArrayList به عنوان ذخیره ساز میانی:

 • با استفاده از متد asList()‎ یک ArrayList با آرایه اصلی ایجاد کنید .
 • به سادگی عنصر مورد نیاز را با استفاده از متد add()‎ در لیست اضافه کنید
 • با استفاده از متد ()toArray لیست را به آرایه تبدیل کنید
// Java Program to add an element in an Array
	
import java.io.*;
import java.lang.*;
import java.util.*;
	
class Backendbaz{
	
	// Function to add x in arr
	public static Integer[] addX(int n, Integer arr[], int x)
	{
		int i;
	
		// create a new ArrayList
		List<Integer> arrlist
			= new ArrayList<Integer>(
				Arrays.asList(arr));
	
		// Add the new element
		arrlist.add(x);
	
		// Convert the Arraylist to array
		arr = arrlist.toArray(arr);
	
		// return the array
		return arr;
	}
	
	// Driver code
	public static void main(String[] args)
	{
	
		int n = 10;
		int i;
	
		// initial array of size 10
		Integer arr[]
			= { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
	
		// print the original array
		System.out.println("Initial Array:\n"
							+ Arrays.toString(arr));
	
		// element to be added
		int x = 50;
	
		// call the method to add x in arr
		arr = addX(n, arr, x);
	
		// print the updated array
		System.out.println("\nArray with " + x
							+ " added:\n"
							+ Arrays.toString(arr));
	}
}

خروجی:

 Initial Array:
 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
 
 Array with 50 added:
 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50]
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*