بکندباز

چگونه طول یک آرایه را در جاوا به دست آوریم؟

هیچ متدی با نام size()‎ برای آرایه ها در جاوا موجود نیست. اما یک ویژگی length در آرایه موجود است که می توان از آن برای یافتن طول یا اندازه آرایه استفاده کرد.

array.length: یک متغیر final است که برای آرایه ها قابل استفاده است. با کمک متغیر length می توانیم اندازه آرایه را بدست آوریم.

مثال ها:

int size = arr[].length;

// for int[], double[], String[] 
// برای به دست آوردن سایز آرایه استفاده می شود.

در زیر نحوه بدست آوردن طول array[] در جاوا با استفاده از متغیر length آورده شده است:

مثال 1:
// Java program to illustrate
// how to get the length of the array

public class Test {
	public static void main(String[] args)
	{

		// Here array is the
		// array name of int type
		int[] array = new int[4];

		System.out.println("The size of "
						+ "the array is "
						+ array.length);
	}
}

خروجی:

The size of the array is 4

مثال 2:

// Java program to illustrate
// how to get the length of the array

public class Test {
	public static void main(String[] args)
	{

		// Here str is the array name
		// of String type.
		String[] str
			= { "BACK", "END", "BAZ" };

		System.out.println("The size of "
						+ "the array is "
						+ str.length);
	}
}

خروجی:

The size of the array is 3

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*