تبدیل

تبدیل PNG به JPG در پایتون

می توانید از تکنیک زیر برای تبدیل PNG به JPG با استفاده از پایتون استفاده کنید: from PIL import Image im1 = Image.open(r'path where the PNG is stored\file name.png') im1.save(r'path where the JPG will be stored\new file name.jpg') در مرحله […]

تبدیل jpg به png در پایتون

برای تبدیل JPG به PNG با استفاده از Python می توان از دستور زیر استفاده کرد: from PIL import Image im1 = Image.open(r'path where the JPG is stored\file name.jpg') im1.save(r'path where the PNG will be stored\new file name.png') در مرحله […]