بکندباز

تغییر پوشه فعلی در پایتون

ماژول OS در پایتون برای تعامل با سیستم عامل استفاده می شود. این ماژول به همراه نصب استاندارد پایتون ارائه می شود، بنابراین نیازی به نصب خارجی آن نیست.
برای تغییر دایرکتوری کاری فعلی (CWD) از متد os.chdir()‎ استفاده می شود. این متد CWD را به یک مسیر مشخص تغییر می دهد. فقط یک آرگومان را به عنوان مسیر دایرکتوری جدید می گیرد.
توجه: دایرکتوری فعلی پوشه ای است که اسکریپت پایتون در آن کار می کند.

نحو: os.chdir(path)
پارامترها: 
path: مسیر کامل دایرکتوری که باید به مسیر دایرکتوری جدید تغییر یابد.
مقدار خروجی: هیچ مقداری را بر نمی گرداند

مثال شماره 1: ابتدا دایرکتوری فعلی اسکریپت را دریافت می کنیم و سپس آن را تغییر می دهیم:

# Python program to change the
# current working directory


import os

# Function to Get the current
# working directory
def current_path()‎:
	print("Current working directory before")
	print(os.getcwd()‎)
	print()‎


# Driver's code
# Printing CWD before
current_path()‎

# Changing the CWD
os.chdir('../')

# Printing CWD after
current_path()‎

خروجی:

Current working directory before
C:\Users\Nikhil Aggarwal\Desktop\gfg

Current working directory after
C:\Users\Nikhil Aggarwal\Desktop

مثال شماره 2: رسیدگی به خطاها هنگام تغییر دایرکتوری.

# Python program to change the
# current working directory


# importing all necessary libraries
import sys, os

# initial directory
cwd = os.getcwd()‎

# some non existing directory
fd = 'false_dir/temp'

# trying to insert to false directory
try:
	print("Inserting inside-", os.getcwd()‎)
	os.chdir(fd)
	
# Caching the exception	
except:
	print("Something wrong with specified directory. Exception- ")
	print(sys.exc_info()‎)
			
# handling with finally		
finally:
	print()‎
	print("Restoring the path")
	os.chdir(cwd)
	print("Current directory is-", os.getcwd()‎)

خروجی:

Inserting inside- C:\Users\Nikhil Aggarwal\Desktop\gfg
Something wrong with specified directory. Exception- 
(<class ‘FileNotFoundError’>, FileNotFoundError(2, ‘The system cannot find the path specified’), <traceback object at 0x00000268184630C8>)
Restoring the path 
Current directory is- C:\Users\Nikhil Aggarwal\Desktop\gfg 
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*