بکندباز

چگونه یک آرایه numpy را فیلتر کنیم؟

برای فیلتر کردن یک آرایه numpy می‌توانید از شرطی که بر روی آن برقرار می‌شود استفاده کنید. برای این کار، ابتدا یک شرط برای فیلترینگ تعریف کرده و سپس از آن شرط به عنوان فیلتر استفاده کنید.

برای مثال، فرض کنید می‌خواهید اعدادی که بزرگتر از 3 هستند، در آرایه my_array فیلتر شوند:

import numpy as np

my_array = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
filter_array = my_array[my_array > 3]

print(filter_array)  # [4 5 6]

در این مثال، ابتدا شرط my_array > 3 تعریف شده و سپس آرایه filter_array با استفاده از این شرط ایجاد شده است. به این ترتیب، تنها اعدادی که شرط my_array > 3 را برآورده می‌کنند در آرایه filter_array قرار می‌گیرند.

می‌توانید از عملگرهای دیگری مانند <=، <، >=، > و == نیز برای تعریف شرط‌های مختلف استفاده کنید.

همچنین می‌توانید از تابع np.where()‎ برای انتخاب اعضای مورد نظر به صورت مشخص تر استفاده کنید. به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید تمامی اعدادی که برابر با 2 هستند را در آرایه my_array پیدا کنید:

import numpy as np

my_array = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
indices = np.where(my_array == 2)

print(indices)  # (array([1]),)

در این مثال، با استفاده از تابع np.where()‎، اندیس اعدادی که برابر با 2 هستند، در آرایه my_array پیدا شده است. این تابع اندیس های مورد نظر را به صورت یک tuple برمی‌گرداند.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*