بکندباز

متد compareToIgnoreCase()‎ در جاوا

متد Java String compareTo()‎ دو رشته را از نظر لغوی (به ترتیب حروف الفبا) با هم مقایسه می کند و به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.

سینتکس متد compareToIgnoreCase()‎به صورت زیر است:

string.compareToIgnoreCase(String str)

اینجا، string یک شی از کلاس String است.


پارامترهای compareToIgnoreCase()‎

متد رشته compareToIgnoreCase()‎یک پارامتر واحد می گیرد.

 • str – رشته ای که باید مقایسه شود

مقدار بازگشتی () compareToIgnoreCase

 • اگر رشته ها مساوی باشند، 0 را برمی گرداند و ملاحظات حروف کوچک و بزرگ را نادیده می گیرد
 • اگر string در ترتیب حروف الفبا قبل از آرگومان str آمده باشد، یک عدد صحیح منفی برمی گرداند
 • اگر string در ترتیب حروف الفبا بعد از آرگومان str آمده باشد، یک عدد صحیح مثبت برمی گرداند

مثال: متد compareToIgnoreCase()‎ در جاوا

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String str1 = "Learn Java";
    String str2 = "learn java";
    String str3 = "Learn Kolin";
    int result;

    // comparing str1 with str2
    result = str1.compareToIgnoreCase(str2);
    System.out.println(result); // 0

    // comparing str1 with str3
    result = str1.compareToIgnoreCase(str3);
    System.out.println(result); // -1

    // comparing str3 with str1
    result = str3.compareToIgnoreCase(str1);
    System.out.println(result); // 1
  }
}

در اینجا،

 • str1 و str2 (اگر تفاوت بزرگی و کوچکی حروف را در نظر نگیرید) برابر هستند. بنابراین، str1.compareToIgnoreCase(str2) مقدار 0 را برمی گرداند.
 • str1 در ترتیب حروف الفبا قبل از str3 می آید. بنابراین، str1.compareToIgnoreCase(str3) یک مقدار منفی و str3.compareToIgnoreCase(str1) یک مقدار مثبت را برمی‌گرداند.

مثال 2: بررسی اینکه آیا دو رشته برابر هستند یا خیر

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String str1 = "LEARN JAVA";
    String str2 = "Learn Java";
    
    // if str1 and str2 are equal (ignoring case differences),
    // the result is 0
    if (str1.compareToIgnoreCase(str2) == 0) {
      System.out.println("str1 and str2 are equal");
    }
    else {
      System.out.println("str1 and str2 are not equal");
    }
  }
}

خروجی

str1 and str2 are equal

اگر نیاز به مقایسه دو رشته با حساسیت به بزرگ و کوچک بودن دارید، از یکی از این دو متد استفاده کنید

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*