بکندباز

متد join()‎ در جاوا

در این آموزش با کمک مثال هایی با متد join()‎ آشنا می شویم.

متد join()‎ عناصر داده شده را با استفاده از جداکننده ای که مشخص شده به هم وصل کرده و یک رشته را برمی گرداند .

مثال

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "I";
  String str2 = "love";
  String str3 = "Java";

  // join strings with space between them
  String joinedStr = String.join(" ", str1, str2, str3);

  System.out.println(joinedStr);
 }
}

// Output: I love Java

سینتکس join()‎

سینتکس متد join()‎ به این صورت است:

String.join(CharSequence delimiter, 
      Iterable elements)

یا

String.join(CharSequence delimiter, 
      CharSequence... elements)

در اینجا، ...نشان می دهد که می تواند یک یا چند CharSequence وجود داشته باشد .

نکته: join()‎ یک متد ثابت است. برای فراخوانی این متد نیازی به ایجاد یک شیء رشته ای نیست. در عوض، ما متد را با استفاده از نام کلاس String فراخوانی می کنیم .


پارامترهای join()‎

متد join()‎ دو پارامتر دارد.

 • delimiter – جداکننده ای که باید به عناصر متصل شود
 • elements – عناصری که باید به هم متصل شوند

نکته:

 • شما می توانید هر کلاسی را که از کلاس CharSequence ا implement می کند را به join()‎ ارسال کنید.
 • اگر یک iterable ارسال شود، عناصر آن به هم متصل می شوند. iterable باید از CharSequenceا implement کند.
 • String ، StringBuffer ، CharBuffer و غیره از نوع CharSequence هستند زیرا از این کلاس implement می کنند.

مقدار بازگشتی متد join()‎

 • یک رشته را برمی گرداند

مثال 1: متد join()‎ با CharSequence

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String result;

  result = String.join("-", "Java", "is", "fun");

  System.out.println(result); // Java-is-fun

 }
}

در اینجا، ما سه رشته Javaو is و fun را به متد ارسال کرده ایم. متد join()‎این رشته ها را با استفاده از جداکننده - به هم متصل می کند.


مثال 2: متد join()‎ با Iterable

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> text = new ArrayList<>();

  // adding elements to the arraylist
  text.add("Java");
  text.add("is");
  text.add("fun");

  String result;

  result = String.join("-", text);

  System.out.println(result); // Java-is-fun

 }
}

در اینجا یک ArrayList از نوع Stringایجاد می شود. عناصر لیست آرایه با استفاده از جداکننده - به یکدیگر متصل می شوند.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*