بکندباز

متد startsWith()‎ در جاوا

در این آموزش با کمک مثال هایی با متد startsWith()‎ آشنا می شویم.

متد startsWith()‎ بررسی می کند که آیا رشته اصلی ما با رشته مشخص شده شروع می شود یا خیر.

مثال

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  String str = "JavaScript";

  // checks if "JavaScript" starts with "Java"
  System.out.println(str.startsWith("Java"));

 }
}

// Output: true

سینتکس startsWith()‎

سینتکس متد startsWith()‎ به صورت زیر است:

string.startsWith(String str, int offset)

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.


پارامترهای startsWith()‎.

متد startsWith()‎ می تواند دو پارامتر داشته باشد.

 • str – بررسی می کند که آیا رشته string با رشته str شروع می شود یا نه
 • offset (اختیاری) – فقط در زیر رشته ای از stringکه از این ایندکس شروع می شود بررسی می کند.

مقدار بازگشتی متد startsWith()‎

 • اگر رشته اصلی با رشته داده شده شروع شود true را برمی گرداند
 • اگر رشته اصلی با رشته داده شده شروع نشود false را برمی گرداند

مثال 1: متد startsWith()‎ بدون پارامتر Offset

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  String str = "Java Programming";

  System.out.println(str.startsWith("Java")); // true
  System.out.println(str.startsWith("J")); // true
  System.out.println(str.startsWith("Java Program")); // true


  System.out.println(str.startsWith("java")); // false

  System.out.println(str.startsWith("ava")); // false
 }
}

همانطور که از مثال بالا می بینید، startsWith()‎ کوچکی و بزرگی حروف را در نظر می گیرد.


مثال 2: متد startsWith()‎ با پارامتر Offset

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  String str = "Java Programming";

  // checks in substring "a Programming"
  System.out.println(str.startsWith("Java", 3)); // false
  System.out.println(str.startsWith("a Pr", 3)); // true

 }
}

در اینجا، ما 3 را به عنوان offset ارسال کرده ایم . از این رو، در برنامه فوق، startsWith()‎بررسی می کند که آیا "a Programming"با رشته مشخص شده شروع می شود یا خیر.

اگر باید بررسی کنید که آیا رشته به رشته مشخص شده ختم می شود یا خیر، از متد endsWith()‎ استفاده کنید.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*