بکندباز

الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی

الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی یکی از الگوریتم‌های معروف مرتب‌سازی است که برای مرتب‌سازی داده‌ها از آن استفاده می‌شود. این الگوریتم بر مبنای تقسیم و حکم فراتر رفته (Divide and Conquer) عمل می‌کند و داده‌ها را به دو قسمت تقسیم می‌کند، هر دو را به طور مستقل مرتب می‌سازد و سپس نتایج را ترکیب می‌کند. این الگوریتم به خصوص در مواقعی کارآمد است که لیست‌ها بزرگ و نیاز به مرتب‌سازی پایدار دارند.

فرض کنید که می‌خواهیم یک لیست از اعداد را به صورت نزولی مرتب کنیم. مراحل اجرای الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی به صورت زیر است:

 1. تقسیم: لیست را به دو نیمه تقسیم می‌کنیم.
 2. حکم: هر یک از دو نیمه را به صورت مستقل مرتب می‌کنیم. این مرتب‌سازی را با فراخوانی بازگشتی به‌کار می‌بریم.
 3. ترکیب: دو نیمه مرتب‌شده را با یکدیگر ترکیب می‌کنیم تا لیست نهایی مرتب شود.

بیایید یک مثال ساده را مشاهده کنیم:

لیست ورودی: [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]

 1. مرحله تقسیم:
  • نیمه اول: [38, 27, 43]
  • نیمه دوم: [3, 9, 82, 10]
 2. مرحله حکم:
  • نیمه اول:
   • تقسیم: [38], [27, 43]
   • حکم: [27, 43] به صورت [27, 43] مرتب می‌شود.
   • ترکیب: [27, 43, 38] (لیست اصلی نیز مرتب شده است)
  • نیمه دوم:
   • تقسیم: [3, 9], [82, 10]
   • حکم: [3, 9] به صورت [3, 9] مرتب می‌شود.
   • حکم: [10, 82] به صورت [10, 82] مرتب می‌شود.
   • ترکیب: [3, 9, 10, 82] (لیست اصلی نیز مرتب شده است)
 3. مرحله ترکیب:
  • لیست‌های مرتب‌شده [27, 38, 43] و [3, 9, 10, 82] را با یکدیگر ترکیب می‌کنیم.
  • نهایتاً لیست مرتب‌شده [3, 9, 10, 27, 38, 43, 82] حاصل می‌شود.
   کد Python برای اجرای الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی در مثال بالا:
def merge_sort(arr):
  if len(arr) > 1:
    # مرحله تقسیم: تقسیم لیست به دو نیمه
    mid = len(arr) // 2
    left_half = arr[:mid]
    right_half = arr[mid:]

    # مرتب‌سازی دو نیمه به صورت مستقل (حکم)
    merge_sort(left_half)
    merge_sort(right_half)

    i = j = k = 0

    # مرحله ترکیب: ترکیب دو نیمه مرتب‌شده
    while i < len(left_half) and j < len(right_half):
      if left_half[i] < right_half[j]:
        arr[k] = left_half[i]
        i += 1
      else:
        arr[k] = right_half[j]
        j += 1
      k += 1

    while i < len(left_half):
      arr[k] = left_half[i]
      i += 1
      k += 1

    while j < len(right_half):
      arr[k] = right_half[j]
      j += 1
      k += 1

# مثال استفاده:
arr = [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]
merge_sort(arr)
print("لیست مرتب‌شده:", arr)

این کد Python از تقسیم و حکم استفاده می‌کند تا لیست اعداد را مرتب کند. سپس مراحل تقسیم و حکم را به صورت بازگشتی انجام می‌دهد و در نهایت لیست مرتب‌شده را چاپ می‌کند.
الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی به عنوان یکی از الگوریتم‌های مرتب‌سازی مقایسه‌ای به شمار می‌آید و در بدترین حالت نیز با پیچیدگی زمانی O(n log n) عمل می‌کند. این الگوریتم به خوبی برای مرتب‌سازی لیست‌های بزرگ و همچنین برای مرتب‌سازی پایدار مناسب است.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*