بکندباز

np.zeros در numpy

np.zeros در numpy یک تابع است که یک آرایه با ابعاد مشخص را ایجاد می‌کند و همه عناصر آن را با مقدار صفر پر می‌کند.

سینتکس np.zeros(shape, dtype=float, order=’C’) است که:

  • shape: ابعاد آرایه مورد نظر را مشخص می‌کند. می‌تواند به صورت یک عدد صحیح یا یک tuple از اعداد صحیح باشد.
  • dtype: نوع داده‌ای عناصر آرایه را مشخص می‌کند. پیش‌فرض آن float است.
  • order: نحوه ذخیره‌سازی داده‌ها در حافظه را مشخص می‌کند. می‌تواند ‘C’ یا ‘F’ باشد که به ترتیب به معنای ذخیره‌سازی به صورت ردیفی (row-major) و ستونی (column-major) است.

مثال:
import numpy as np

arr = np.zeros((3, 4))
print(arr)

Output:

[[0. 0. 0. 0.]

[0. 0. 0. 0.]

[0. 0. 0. 0.]]

در این مثال، یک آرایه ۳ در ۴ با اعداد صفر ایجاد شده است.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*