بکندباز

اعداد در پایتون

وقتی با زبان برنامه‌نویسی پایتون کار می‌کنید، نیاز دارید با انواع مختلف اعداد کار کنید. این مقاله به شما یاد می‌دهم چگونه با اعداد صحیح، ممیز شناور و مختلط در پایتون کار کنید.

1. اعداد صحیح (Integer):

اعداد صحیح در پایتون به صورت عدد صحیح تعریف می‌شوند. می‌توانید اعداد مثبت و منفی را تعریف کنید.


num1 = 42 # یک عدد صحیح مثبت
num2 = -10 # یک عدد صحیح منفی

2. اعداد ممیز شناور (Float):

اعداد ممیز شناور در پایتون به صورت اعشاری تعریف می‌شوند.


num3 = 3.14 # یک عدد ممیز شناور

3. اعداد مختلط (Complex):

اعداد مختلط در پایتون با استفاده از `j` برای تعیین بخش موهوم (واقعی) و بخش متخیل تعریف می‌شوند.


num4 = 2 + 3j # یک عدد مختلط (2 بخش واقعی و 3 بخش متخیل)

4. نمایش‌های عددی و تبدیل نوع داده:

برای تبدیل نوع داده از توابع `int()`، `float()` و `complex()` می‌توانید استفاده کنید.


num5 = 5.5
int_num = int(num5) # تبدیل به عدد صحیح: 5
float_num = float(int_num) # تبدیل به عدد ممیز شناور: 5.0

5. عملیات ریاضی:

پایتون اعمال ریاضی اساسی مانند جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و توان را با اعداد انجام می‌دهد.


a = 10
b = 3
sum_result = a + b # جمع: 13
subtract_result = a - b # تفریق: 7
multiply_result = a * b # ضرب: 30
divide_result = a / b # تقسیم: 3.3333333333333335
power_result = a ** b # توان: 1000

با این توضیحات، شما می‌توانید با اعداد در پایتون کار کنید و عملیات‌های مورد نیاز را انجام دهید. این موارد مهمی هستند تا بتوانید در برنامه‌نویسی با پایتون به خوبی عمل کنید.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*