بکندباز

افزودن عنصر به آرایه در php

نه تنها در PHP، بلکه در سایر زبان های برنامه نویسی نیز، افزودن یک عنصر به یک آرایه یک رویکرد متداول است. با این حال، در PHP، چند تکنیک برای افزودن عناصر به یک آرایه وجود دارد. این رویکردها بسته به کاربرد مورد نظرشان متفاوت است. برای اضافه کردن یک عنصر به انتهای آرایه می توانید از یکی از دو روش زیر استفاده کنید. اگر می خواهید عناصری را به ابتدای یک آرایه اضافه کنید، می توانید از تابع array_unshift استفاده کنید.

یکی از پرکاربردترین روش های افزودن عنصر به آرایه در php، روش براکت است. اکثر برنامه نویسان استفاده از این استراتژی را به دلیل کارایی آن ترجیح می دهند. برخلاف روش های دیگر، بدون زحمت فراخوانی یک تابع، عنصری را به یک آرایه اضافه می کند. با این حال، یک اشکال وجود دارد در این روش  هربار تنها می توان یک آرگومان را به آرایه اضافه کرد.

سینتکس روش براکت

 $array[] = element  

در اینجا array به آرایه اصلی اشاره دارد که به دنبال اضافه کردن آن عضو به آن هستیم.

$element مقداری است که می خواهید به آرایه اضافه کنید.

کد:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
 
<?php 
 
$list_of_languages= array( 
  'English', 
  'Persian', 
  'French', 
  'Russian', 
   'Mexican', 
   'Spanish', 
   'Italian', 
   'Dutch' 
); 
 
//Now, let's add to the array 
$list_of_languages[] = 'Hindi'; 
 
//Output 
var_dump($list_of_languages); 
?> 
 
</body> 
</html> 

خروجی:

array(9) { [0]=> string(7) "English" [1]=> string(7) "Persian" [2]=> string(6) "French" [3]=> string(7) "Russian" [4]=> string(7) "Mexican" [5]=> string(7) "Spanish" [6]=> string(7) "Italian" [7]=> string(5) "Dutch" [8]=> string(5) "Hindi" }

کد 2:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
 
<?php 
echo "Printing the list of fruits using PHP"; 
 
$list_of_fruits= array( 
  'Apple', 'Mango','Blueberry','Cherry','Water Melon','Orange', 
  'Banana','Kiwi','Dragon Fruit', 'Green Apple','Strawberry' 
  ); 
 
//Now, let's add to the array 
$list_of_fruits[] = 'Peach'; 
 
//Output 
var_dump($list_of_fruits); 
 
?> 
 
</body> 
</html> 

خروجی:

Printing the list of fruits using PHP
array(12) { [0]=> string(5) "Apple" [1]=> string(5) "Mango" [2]=> string(9) "Blueberry" [3]=> string(6) "Cherry" [4]=> string(11) "Water Melon" [5]=> string(6) "Orange" [6]=> string(6) "Banana" [7]=> string(4) "Kiwi" [8]=> string(12) "Dragon Fruit" [9]=> string(11) "Green Apple" [10]=> string(10) "Strawberry" [11]=> string(5) "Peach" }

همانطور که می بینید، از کد کد بالا می توان برای افزودن به یک آرایه در PHP استفاده کرد. با این حال، با وجود سرعت آن، استفاده از این روش برای افزودن بیش از یک عنصر در آن واحد کافی نخواهد بود.

استفاده از تابع array_push:

یکی دیگر از روش های داخلی در PHP که می توان از آن برای افزودن به آرایه ها استفاده کرد، array_push است. از این تابع می توان برای افزودن همزمان چندین عنصر به یک آرایه استفاده کرد.

سینتکس array_push

array_push($array , value1, value2, ..., value(n-1))  

آرگومان های ورودی:

array : این آرگومان اجباری است و آرایه ای را که می خواهید مقادیری را به آن ضمیمه کنید، تعریف می کند.

value1 : مقداری که می خواهید در آرایه قرار دهید

مقادیر بازگشتی

تابع array_push تعداد عناصر آرایه را برمی گرداند.

کد:

<?php
$skillset= array( 
  'JavaScript', 
  'Python', 
  'C++' 
); 
 
//Now, let's add to the array 
array_push($skillset, 'PHP', 'HTML', 'CSS'); 
 
var_dump($skillset); 

خروجی:

array(6) { [0]=> string(10) "Javascript" [1]=> string(6) "Python" [2]=> string(3) "C++" [3]=> string(3) "PHP" [4]=> string(4) "HTML" [5]=> string(3) "CSS" }

 

کد2:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
 
<?php 
echo "Array append example in PHP with array_push method."; 
 
$tree_species=array("Banyan Tree","Eucalyptus", "Mahagony",  
"Cork Tree", "Cedar Tree" 
); 
 
//Now, let's add to the array 
array_push($tree_species, 'Hazel', 'Common Ash', 'Hawthorn', 'Juglans cinerea', 'Robinia pseudoacacia'); 
 
var_dump($tree_species); 
 
 
?> 
 
</body> 
</html> 

خروجی:

Array append example in PHP with array_push method.
array(10) { [0]=> string(11) "Banyan Tree" [1]=> string(10) "Eucalyptus" [2]=> string(8) "Mahagony" [3]=> string(9) "Cork Tree" [4]=> string(10) "Cedar Tree" [5]=> string(5) "Hazel" [6]=> string(10) "Common Ash" [7]=> string(8) "Hawthorn" [8]=> string(15) "Juglans cinerea" [9]=> string(20) "Robinia pseudoacacia" }
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*