بکندباز

تابع ‎hypot()‎‎ در ‎C++‎

وتر مثلث قائم الزاویه ای که اضلاع آن x و y هستند را محاسبه می کند.این تابع، جذر مجموع مربعات x و y (طبق قضیه فیثاغورث) را بدون بوجود آمدن سرریز(overflow) یا پاریز(underflow) برای مقادیر میانی محاسبه می کند.

/* hypot example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* hypot */

int main ()
{
double leg_x, leg_y, result;
leg_x = 3;
leg_y = 4;
result = hypot (leg_x, leg_y);
printf ("%f, %f and %f form a right-angled triangle.n",leg_x,leg_y,result);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x, y
مقادیر ممیز شناور اضلاع مثلث قائم الزاویه ای که می خواهیم وتر آن را بدست آوریم.

مقدار خروجی

جذر (x2+y2)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*