بکندباز

تابع ‎log()‎‎ در ‎C++‎

لگاریتم طبیعی x را بر می گرداند.

لگاریتم طبیعی، لگاریتم مبنای e است و برعکس تابع نمایی طبیعی (exp) می باشد. برای بررسی لگاریتم های معمول (مبنای 10) به log10 مراجعه کنید.

/* log example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* log */

int main ()
{
double param, result;
param = 5.5;
result = log (param);
printf ("log(%f) = %fn", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم لگاریتم آن محاسبه شود.
اگر آرگومان منفی باشد خطای دامنه اتفاق می افتد.

مقدار خروجی

لگاریتم طبیعی x

اگر x منفی باشد،  خطای دامنه اتفاق می افتد.

اگر x صفر باشد، ممکن است خطای قطبی اتفاق بیفتد. (بسته به نوع پیاده سازی کتابخانه)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*