بکندباز

تابع ‎log1p()‎‎ در ‎C++‎

مقدار لگاریتم طبیعی یک بعلاوه xرا بر می گرداند.
برای مقادیری که اندازه x کوچک است، ممکن است logp1 دقیق تر ازlog(1+x) باشد.

/* log1p example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* log1p */

int main ()
{
double param, result;
param = 1.0;
result = log1p (param);
printf ("log1p (%f) = %f.n", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم لگاریتم  آن محاسبه شود.
اگر آرگومان کمتر از -1باشد خطای دامنه رخ می دهد.

مقدار خروجی

لگاریتم طبیعی (1+x)

اگر x کمتر از-1 باشد خطای دامنه اتفاق می افتد.

اگر x برابر-1 باشد ممکن است خطای قطبی اتفاق بیفتد( بسته به نوع پیاده سازی کتابخانه)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*