بکندباز

متد reduce در جاوا اسکریپت

متد reduce در جاوا اسکریپت یکی از متدهای آرایه است که برای کاهش یک آرایه به یک مقدار واحد استفاده می‌شود. این متد یک تابع کالبک (callback function) و یک مقدار اولیه (initial value) را به عنوان پارامترها دریافت می‌کند.

تابع کالبک در هر مرحله از کاهش آرایه، دو پارامتر را دریافت می‌کند: مقدار قبلی (accumulator) و مقدار فعلی (current value). این تابع باید مقدار جدید accumulator را بر اساس مقدار فعلی و مقدار قبلی محاسبه کند و آن را برگرداند.

مقدار اولیه نیز مقداری است که به عنوان accumulator در اولین مرحله استفاده می‌شود. اگر مقدار اولیه مشخص نشود، مقدار اولیه accumulator برابر با اولین عنصر آرایه می‌شود و مراحل کاهش از دومین عنصر آرایه شروع می‌شود.

مثال زیر نحوه استفاده از متد reduce را نشان می‌دهد:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

const sum = numbers.reduce((accumulator, currentValue) => {
  return accumulator + currentValue;
}, 0);

console.log(sum); // Output: 15

در این مثال، ما یک آرایه از اعداد را داریم و می‌خواهیم مجموع آن‌ها را محاسبه کنیم. تابع کالبک ما دو پارامتر accumulator و currentValue را دریافت می‌کند و مقدار جدید accumulator را با جمع دو مقدار فعلی و قبلی محاسبه می‌کند. مقدار اولیه accumulator برابر با 0 است. در نهایت، مقدار sum برابر با 15 خواهد بود.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*