بکندباز

کد regex:شماره موبایل

می خواهیم شماره موبایلی که از کاربر خواسته ایم را اعتبار سنجی کنیم. قوانین زیر را برای یک شماره موبایل که می تواند ثابت، ایرانسل یا همراه اول باشد بررسی می کنیم.

قوانین:

  1. شماره موبایل عددی است
  2. با 09 شروع می شود
  3. 11 رقم است

کد regex

^09[0-9]{9}$
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*