بکندباز

جایگزینی مقدار ستون یک فایل CSV در پایتون

بیایید ببینیم چگونه می توانیم مقدار ستون یک فایل CSV را در پایتون جایگزین کنیم. فایل CSV چیزی نیست جز یک فایل محدود شده با کاما.

روش 1: استفاده از توابع پیش ساخته پایتون 

با استفاده از متد ()replace ، می توانیم به راحتی یک متن را به متن دیگری جایگزین کنیم. در کد زیر، یک فایل CSV ورودی با نام “csvfile.csv” داریم و آن را در حالت “خواندن” باز می کنیم. متد join()‎ تمام خطوط یک فایل CSV را به عنوان یک iterable می گیرد و آنها را به یک تک رشته تبدیل می کند. سپس، می‌توانیم از متد ()replace در کل رشته استفاده کنیم و می‌توانیم جایگزین‌های تکی یا چندگانه انجام دهیم. در کلِ رشته، متن داده شده جستجو شده و با متن مشخص شده جایگزین می شود.

نمونه ای از فایل ورودی:

# reading the CSV file
text = open("csvfile.csv", "r")

#join()‎ method combines all contents of
# csvfile.csv and formed as a string
text = ''.join([i for i in text])

# search and replace the contents
text = text.replace("EmployeeName", "EmpName")
text = text.replace("EmployeeNumber", "EmpNumber")
text = text.replace("EmployeeDepartment", "EmpDepartment")
text = text.replace("lined", "linked")

# output.csv is the output file opened in write mode
x = open("output.csv","w")

# all the replaced text is written in the output.csv file
x.writelines(text)
x.close()‎

فایل خروجی:

روش 2: استفاده از Pandas DataFrame

می توانیم فایل CSV را به صورت DataFrame بخوانیم و سپس متد ()replace را اعمال کنیم .

نمونه اکسل ورودی:

# importing the module
import pandas as pd
	
# making data frame from the csv file
dataframe = pd.read_csv("csvfile1.csv")
	
# using the replace()‎ method
dataframe.replace(to_replace ="Fashion",
				value = "Fashion industry",
				inplace = True)
dataframe.replace(to_replace ="Food",
				value = "Food Industry",
				inplace = True)
dataframe.replace(to_replace ="IT",
				value = "IT Industry",
				inplace = True)

# writing the dataframe to another csv file
dataframe.to_csv('outputfile.csv',
				index = False)

خروجی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز